Jeśli używasz biotyny-NHS do koniugacji z białkami, nie używaj Tris jako buforu, ponieważ zawiera on grupy azotowe i może ugasić reakcję. PBS lub HEPES jako